Pastor Melissa Scott

Pastor Melissa Scott

Sino si Pastor Scott?

Pastor Melissa Scott Bio

Si Pastor Melissa Scott

ay pastor at guro sa Faith Center na nasa Glendale, California.

Sinasaliksik at sinusuri niya ang Luma at Bagong Tipan ng Bibliya (Wika ng Diyos) at ipinapaliwanag at itinuturo ni Pastor Melissa Scott ang kaugnayan nito sa mga kasaysayan at mga agham. Siya ay likas na marunong sa mga iba-ibang wika: mahigit na dalawampung wika ang alam niya. Ginagamit niya ang kaniyang malawak na tipon ng mga sinaunang "manuscripts" upang saliksikin ang lantay o' dalisay na ibig-sabihin ng mga unang-unang manunulat ng Bibliya; at ng sa gayon ay maipahayag at maituro niya ito.